Website Nederlandse Club te Mumbai (India)

Statuten

 

Art. 1,
De Nederlandse Club in Mumbai, opgericht op 20 maart 1987, stelt zich ten doel:

 1. Het scheppen en onderhouden van een goede verstandhouding tussen de leden (zie Art. 4);
 2. Waar nodig, het geven van adviezen en verlenen van hulp aan de hier wonende leden en/of tijdelijk verblijvende Nederlanders;
 3. Het behartigen van de goede naam van Nederland en Nederlanders in India mede door samenwerking met autoriteiten en bevolking, wanneer zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.

Art. 2,
De Nederlandse Club in Mumbai heeft geen enkel politiek doel en zal zich niet mengen in de politiek van India.

Art. 3,
De Nederlandse Club in Mumbai heeft geen enkele zakelijke doelstelling en treedt uitsluitend adviserend op wanneer zulks verzocht wordt.

Art. 4,
Lid van de Nederlandse club in Mumbai kunnen worden:

 1. Alle meerderjarige personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten en haar of zijn partner;
 2. Alle meerderjarige nederlandstalige personen van andere nationaliteit en zijn of haar partner die aan de door de vereniging gestelde doelen wensen mede te werken.

Art.5,
Zij die lid wensen te worden geven daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur van de Nederlandse club in Mumbai.
Het bestuur heeft het beslissingsrecht over het aannemen van nieuwe leden.

Art.6,
Een persoon is pas lid, wanneer aan de jaarlijkse contributie voor het lopende verenigingsjaar is voldaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Het bestuur heeft het recht het lidmaatschap te ontzeggen van die leden, die niet voor 1 juli de contributie voor het lopende jaar hebben voldaan.

Art. 7,
Leden zijn gerechtigd, onder hun verantwoordelijkheid, gasten te introduceren.
De introductie dient gemeld te worden bij het bestuur en het bestuur heeft het recht om een kostendekkende bijdrage te vragen afhankelijk van de activiteit.

Art. 8,
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen, namelijk een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan tot maximaal 6 personen worden uitgebreid (vice-voorzitter en twee leden). Indien het bestuur drie leden telt is of de secretaris of de penningmeester de vice-voorzitter.

Art. 9,
De helft plus één van de bestuursleden treedt jaarlijks af. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

 

Art. 10,
Het bestuur vergadert wanneer zij dit nodig acht en kan, indien zij dit wenselijk acht te allen tijde een algemene ledenvergadering bijeen roepen.

Art. 11,
Voor een bestuursvergadering moeten tenminste de helft plus één van de bestuursleden aanwezig zijn.
Bij eventuele stemming hebben alle bestuursleden een stem. Bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter.
De secretaris houdt de notulen bij van alle bestuursvergaderingen.

Art. 12,
Leden kunnen te allen tijde bij het bestuur zowel mondeling als schriftelijk de belangen van de vereniging naar voren brengen, welke door het bestuur in behandeling moeten worden genomen.

Art 13,
Éénmaal per jaar, niet later dan eind april, belegt het bestuur een jaarvergadering waartoe alle leden schriftelijk worden uitgenodigd.

Op deze jaarvergadering wordt tenminste behandeld:

 1. Notulen vorige jaarvergadering;
 2. Jaarverslag bestuur over de gang van zaken;
 3. Jaarverslag penningmeester over de financiële toestand van de vereniging;
 4. Aftreden (zie Art. 9) en verkiezing nieuw bestuur;
 5. Vaststellen van de jaarlijkse contributie;
 6. Rondvraag van de leden.

Art. 14,
Alle leden van de Nederlandse Club (zie Art. 4) hebben stemrecht.

Art. 15,
Indien het bestuur een fundamentele beslissing wil of moet nemen, zal een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven waarin met meerderheid van stemmen wordt beslist. Voor een dergelijke ledenvergadering dient minstens de helft plus één van de leden aanwezig te zijn.
Ieder lid kan slechts één stem uitbrengen.
Normaal zal een stemming mondeling geschieden. Indien tenminste twee leden daarom verzoeken, zal een schriftelijke stemming plaatsvinden.

Art. 16,
Leden kunnen het bestuur verzoeken een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Een dergelijke aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur en moet worden ondertekend door tenminste éénderde van alle leden.
Het bestuur bepaalt de datum van de vergadering, doch een algemene vergadering op verzoek van de leden zal niet later plaatsvinden dan maximaal twee maanden na de datum van de aanvraag.

Art. 17,
Tenminste zes maal per jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst, waartoe alle leden worden uitgenodigd, teneinde het onderlinge contact te onderhouden.

Art. 18,
De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen welke op de jaarvergadering wordt vastgesteld.
Nieuwe leden die tijdens de eerste helft van het verenigingsjaar lid worden, betalen de volledige jaarcontributie. Indien men tijdens de tweede helft van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt men de helft van de jaarcontributie.
De contributie dient vooruit betaald te worden, niet later dan 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Leden die de jaarlijkse contributie niet hebben betaald voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar, worden geacht bedankt te hebben als lid van de vereniging.

Art. 19,

Het staat de leden vrij, zonder opgaaf van redenen, te bedanken als lid van de Nederlands Club door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

Art. 20,
Leden, waarvan het bestuur meent dat het niet wenselijk is dat zij lid blijven, kan het lidmaatschap ontnomen worden. Daartoe dient een algemene ledenvergadering te worden belegd, waarin de meerderheid der stemmen beslist (zie Art. 15).
Deze stemming is geheim en geschied schriftelijk.

Art. 21,
Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden op aanvraag van tenminste de helft plus één van de leden. Een dergelijke aanvrage dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Het bestuur belegt daartoe een algemene ledenvergadering (zie Art. 15).
Minstens driekwart van het aantal stemmen van de aanwezige leden moeten voor een liquidatie worden uitgebracht, wil deze geldig zijn.
De stemming geschiedt schriftelijk.

Art. 22,
Bij ontbinding van de vereniging zal door de penningmeester een afrekening worden opgemaakt en de aanwezige geleden enz., zullen aan een door de vergadering vastgesteld goed doel beschikbaar worden gesteld.

Art. 23,
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Een dergelijke beslissing wordt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering of jaarvergadering bekend gemaakt.

 

Contact Us | ©2004 Nederlandse Club, Mumbai